Personvernerklæring/Privacy statement

Aasgardr Services AS er et norsk aksjeselskap som driver med båttransport og opplevelsesbasert reiseliv

Vår nettstedsadresse er: http://www.aasgardr.com

Vi har ingen interesse av å samle inn personopplysninger, og eventuell informasjon på vår hjemmeside i regi av andre legges ut på eget ansvar innenfor hva som til enhver tid er tillat i medhold av lov eller forskrift.

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Vi deler ikke opplysninger med andre. Vi tar forbehold om at vi ikke har mulighet til å kontrollere om informasjon blir brukt av world press eller andre som de samarbeider med.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg. Vi har ingen egen lagring av personopplysninger utover hva som gjelder for world press.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Vår kontaktinformasjon er den samme som på hjemmesiden.

Tilleggsinformasjon

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger. Vi benytter kun informasjon for forbedring av hjemmesiden, vår virksomhet eller innenfor transportformål.

Våre rutiner for datalekkasjer er fortløpende kontroll av hva som legges ut. Datalekkasjer vil bli anmeldt og forsøkt begrenset.

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra. Som utgangspunkt ingen, men betalingsordninger vil bli lagt inn i siden og da vil bankvirksomheten beskytte personopplysninger ut fra eget regelverk da opplysninger ikke vil bli lagret på vår hjemmeside.

Hvilke automatiske avgjørelser som tas og/eller hva slags profiler som bygges på grunnlag av brukernes opplysninger. Intet.

Opplysningskrav fra bransjelovgivning. Norsk lov gjelder fullt ut for all behandling og håndtering av personopplysninger.

Aasgardr Services AS is a Norwegian limited company that operates boat transport and experience-based tourism.

Our website address is: http://www.aasgardr.com

We have no interest in collecting personal information, and any information on our website under the auspices of others is published at our own risk within what is permitted at any time in accordance with law or regulations.

Comments

When visitors post comments on the page, the information provided in the comment form is stored in addition to the IP address of the visitor and the visitor’s browser version. This is done to help avoid junk comments.

An anonymous text string generated based on your email address (also called a «hash») can be sent to the Gravatar service to check if you have an account there. Gravatar’s privacy statement is here: https://automattic.com/privacy/. After your comment has been approved, your profile picture will be visible to anyone in connection with your comment.

Media

If you are uploading images to the site, you should avoid uploading images that contain information about the location taken (EXIF GPS). Visitors to the site can download and retrieve such information from images on the site.

Contact forms

Cookies

If you post a comment on this site, you can ask us to remember your name, email and website. This information is stored in a cookie and is there to make things easier for you. You do not need to re-enter this information the next time you post a comment. These cookies expire after one year.

If you visit our login page, we will create a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal information and disappears as soon as you close your browser.

When you log in, cookies are created that store your login information and choices you have made as to how content should be displayed. Cookies with login information expire after two days, while those with display options last for one year. If you check & amp; lauot; Remember me & quot ;, your login information will be kept for two weeks. If you log out of your account, these cookies will disappear.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal information, but only the ID of the article you just edited. It expires after one day.

Embedded content from other sites

Articles on this page may include embedded content (eg videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the site from which the embedded content comes.

These sites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking systems and monitor what you do through this embedded content. This also includes tracking your actions via the built-in content if you have an account and are logged in to the site.

Analysis

We do not share information with others. We reserve the right that we do not have the opportunity to control whether information is used by world press or others with whom they collaborate.

How long we keep information about you. We do not have our own storage of personal information beyond what applies to world press.

If you leave a comment, the comment and information about the comment will be stored indefinitely. This is so that we can recognize follow-up comments and approve them automatically instead of putting them in a queue where they have to be manually approved by an editor.

For users who register on this website (if this option exists), personal information that they provide in their user profile is also stored. All users can view, edit and delete their own personal information at any time (except username). The site administrators can also view and edit this information.

Your rights regarding information we have about you.

If you have an account on this site or have left comments, you can request an export file containing the personal information we hold about you. This includes all data you have given us. You can also request that we delete all personal information we have about you. This does not include information we are required to store for administrative, legal or security reasons.

Where we send information about you

Visitors’ comments can be checked through an automatic spam recognition service.

Our contact information is the same as on the website.

Additional information

How we protect your personal information. We only use information to improve the website, our business or within transport purposes.

Our routines for data leaks are continuous control of what is posted. Data leaks will be reported and attempts will be limited.

Which third parties we receive information from. Basically none, but payment schemes will be added to the site and then the banking business will protect personal information based on its own regulations as information will not be stored on our website.

What automatic decisions are made and / or what kind of profiles are built on the basis of the users’ information. Nothing.

Disclosure requirements from industry legislation. Norwegian law fully applies to all processing and handling of personal data.